KE-PRO BV, Mortelweg 8, 6551 AE Weurt NL,
K.v.K. Nijmegen no. 09.125.511 LEVERINGSVOORWAARDEN
Op al onze leveringen zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen 04-01-2002.
Deze leveringsvoorwaarden zijn:

1. MINIMUM ORDER BEDRAG.

Benelux: € 450,–
Overig Europa: equivalent van € 450,–
Voor orders kleiner dan € 450,– een toeslag van € 8,–

2.TRANSPORT.
Transport is voor kopers risico.
Transport-kosten:
Nederland 1% van goederenwaarde
Duitsland 1% van goederenwaarde
Ver. Koninkrijk 0% van goederenwaarde
Overige Europa F.O.B. Weurt

3. BETALING.
Duitsland: afgifte verrekencheque bij aankomst goederen -/-2%.
Nederland/overig Europa contant bij aankomst goederen -/-2%.
N.B. levering orders kleiner dan € 450,– GEEN 2% betalingskorting.
RENTE:
Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 28 dagen na factuurdatum en wel op de wijze als aangegeven op de factuur.
Zodra deze betalingstermijn overschreden wordt is de wederpartij in verzuim en is zij met ingang van de factuurdatum de wettelijke rente verschuldigd.
INCASSOKOSTEN:
Bij niet tijdige betaling als voornoemd bedoeld, is de wederpartij naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten deurwaarders en incassobureau’s. De kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 70,–.

4. REKLAMES.
Schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen.

5. RETOUREN.
Uitdrukkelijk GEFRANKEERD aan KE-PRO B.V.
Postbus 28, 6550 ZG Weurt NL.

6. VALUTA.
Europese landen in Euro. Verenigd Koninkrijk in UK£.

7. LEVERINGSPLICHT.
KE-PRO B.V. behoudt zich het recht voor, door onvoorziene omstandigheden niet te leveren.

8. ALGEMEEN.
Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld wordt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst elke aansprakelijkheid voor de kosten, schade, waaronder begrepen bedrijfs- en/of gevolgschade en rente aan de zijde van de wederpartij en/of derden uitgesloten.
Op alle leveringen door KE-PRO B.V. is het Nederlands recht van toepassing.